KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

 

Programın Amacı ve Gerekçesi

  İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

  KOBİlerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

  İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

  Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

Program ve Proje Limitleri

Program Süresi 3 yıl
Proje Süresi 6-24 ay(+12ay)
Destek Üst Limiti 150.000 TL
Destek Oranı 1. ve 2. Bölge için %50
3. ve 4. Bölge için %60

Desteklenecek Proje Konuları

  İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

Desteklenecek Proje Giderleri

  Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

  Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

ALPEREN DANIŞMANLIK, bu program kapsamında kuruluşlar tarafından belirlenen fikirleri olgunlaştırıp geliştirerek, projelendirme çalışmalarını yürütmektedir.

KOSGEB -AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

  Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

  Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

  KOBİlerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

  Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

  İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

  Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması

Proje Süresi

  Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

  Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

  Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK   PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI %
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 12.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve   Hizmet Alımı Giderleri Desteği    
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve   Hizmet Alımı Giderleri Desteği(Geri Ödemeli)    
Personel Giderleri Desteği    
Başlangıç Sermayesi Desteği    
Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000

75

Eğitim Desteği 5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik   İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Kira Desteği

18.000

75

Personel Gideri Desteği

100.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve   Tasarım Giderleri  Desteği

150.000

75

Makine- Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım   ve Tasarım Giderleri Desteği(Geri Ödemeli)

200.000

75